Forfatterveiledning

Utgiver: Nofima AS

Redaktør: Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg

Redaksjonssekretær: Heidi Katrine Trige

Viktigste kriterier for publisering

Aktuelt tema

At artikkelen tar opp et aktuelt tema som er innenfor tidsskriftets område. Området er faglig sett svært bredt og dekker hele feltet markedsforskning, næringsøkonomi, strategi og ledelse, fortrinnsvis med en problemstilling knyttet an til næringsmidler.

Solid faglig forankring

At artikkelen er solid faglig forankret ved at argumenter er underbygget med henvisninger til litteratur og tidligere forskning.

Hva skjer ved innsending av bidrag?

Redaksjonen tar fortløpende imot artikler på e-post oek@nofima.no. Alle artikler som mottas blir vurdert av redaktøren for relevans i forhold til tidsskriftets mål og hvor interessante de er for leserne. Gitt at manuskriptet vurderes som relevant sendes det til fagfellevurdering etter standard vitenskapelige krav som tilsvarer kriteriene i internasjonale publikasjoner, der to reviewere avgir kommentarer til det anonymiserte bidraget.

Forskningsartikler kan unntaksvis også publiseres uten review, hvis forfatteren ikke ønsker at artikkelen skal gå igjennom denne prosessen. Bidraget vil da komme med i en egen seksjon i tidsskriftet under kategorien ”Nytt fra forskningen”. Det stilles for øvrig samme kvalitetskrav til disse artiklene når det gjelder undersøkelsens kvalitet, relevans og interesse for leserne.

Korrektur vil bli sendt førsteforfatteren, forutsatt at tiden tillater dette, for sjekk og essensielle korreksjoner, dog ikke for generell revisjon av manuskriptet. Korrekturversjonen skal være returnert per e-post (oek@nofima.no) til redaksjonen innen fem dager fra det er mottatt hos forfatteren.

Copyright

Økonomisk fiskeriforskning er en onlinejournal og det er en forutsetning for publisering av artikler i Økonomisk fiskeriforskning at forfatterne overdrar copyrighten til tidsskriftet for utgivelse i både trykket (vi forbeholder oss retten til å trykke artikler i form av spesialutgaver) og elektronisk form. Forfatterne kan fritt bruke artikkelen i annen sammenheng etter publisering forutsatt at det fremgår at den er publisert på https://okonomiskfiskeriforskning.no/ og publiseringstidspunkt.

«Open access»

Økonomisk fiskeriforskning er lisensiert under Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens

Format på artikkelen

Det er det lagt opp til at artikler som publiseres i Økonomisk fiskeriforskning bør være på mellom 6.000 og 10.000 ord. Dersom det er spesielle argumenter for dette vil man også unntaksvis akseptere bidrag opp mot 12.000 ord.

Artikkelen skal settes opp med et abstract på maksimalt 100 ord som gir et sammendrag av artikkelen. Artikkelen skal også ledsages av et engelsk abstract på ca 150 ord. Som standard brukes britisk engelsk.

Det skal brukes dobbel linjeavstand på hele manuskriptet. På forsiden av manuskriptet skal det klart fremkomme hvem som er forfattere, forfatternes tilknytning samt fullstendig adresse til førsteforfatteren.

Spesifikasjoner

  • Forkortelser skrives alltid helt ut i brødtekst.
  • Utheving og understreking skal ikke benyttes. Dersom det er behov for utheving brukes det kursiv i stedet.
  • Tabeller, figurer og illustrasjoner skal være selvforklarende og bidra til økt lesbarhet. Sett inn figurer og tabeller der du ønsker at de skal være, de vil bli fortløpende nummerert. Vi har egne definisjo­ner av hvordan tabeller og figurer skal se ut – ikke lim inn figurer som bilder med mindre det er bilder. Excelfigurer og powerpointpresentasjoner må være redigerbare, eventuelt vedlagt i egen fil med data slik at de kan tilpasses etter behov.
  • Fotnoter: Vi bruker ikke fotnoter, men sparsom bruk av sluttnoter for oppklaringer og underbygginger. De skrives inn i manus på vanlig måte som sluttnoter.

Referanser i tekst

Referanser i teksten: (Nilsén, 1992) eller (Nilsén, 1992:400). Ved ordrette sitater (kopiering av tekst) skal det relevante sidenummer oppgis, og hermetegn skal benyttes ved sitater i teksten.

I referanser til publikasjoner med inntil to forfattere oppgis begge etternavn (Hansen & Jensen, 2005) i artikkelteksten, ved mer enn to forfattere brukes førsteforfatter med tillegg av et al. (Hanssen et al., 2005).

Referanseliste

Bøker

Nilsen, N., P. Persen & A. Arnesen (1992). Segmentering som strategi for økt verdiskaping: En studie av markedet for norskproduserte sildeprodukter i Russland. Tromsø: Fiskeriøkonomens forlag.

Artikler

Nilsen, N., P. Persen & A. Arnesen (1992). Saltfisk – Forbrukeroppfatninger i endring? Et studium av det Portugisiske markedet for ulike saltfiskprodukter. Fiskeriøkonomisk Tidsskrift, 8:2, pp. 345-455.

Rapporter, arbeidsnotater, papers, mv

Nilsen, N., P. Persen & A. Arnesen (1992). Fiske fiske båteskjær. Rapport, Fiskeriforskning, Tromsø.

Der hvor det er flere referanser med samme forfatter skrives listen etter publikasjonsåret (eldre før nyere), er det flere referanser av samme forfatter med samme publikasjonsår etterfølges årstallet av en bokstav.