nben

Økonomisk fiskeriforskning

Mål, virkemiddel og effekt

06.10.2016

Innledning

Dette særnummeret av økonomisk fiskeriforsking markerer slutten på rammeprogrammet: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Programmet har pågått siden 2011. Målsettingen har vært å utvikle kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Intensjonen har vært å bruke slik kunnskap til å utvikle tiltak som kan bidra til å øke torskesektorens konkurransekraft og lønnsomhet.

FHF, som har finansiert programmet, har understreket at midlene de bevilger skal rettes mot teknologiske fagområder, at prosjektene kommer direkte til nytte for næring og at leveransene har en populærvitenskapelig form. I dette programmet har de imidlertid gjort ett unntak. Her har det vært en uttalt målsetting om å utvikle et sterkt samfunnsvitenskapelig miljø med unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens
internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.

I dette særnummeret oppsummeres de vitenskapelige bidragene fra programmet i en spisset og faglig form. Alle bidragene er publisert etter en grundig fagfellevurdering. Særnummeret er gitt tittelen Mål, virkemiddel og effekt. I løpet av programmets femårige liv er det publisert en rekke faglige artikler med basis i problemstillinger og datamateriale fra programmet. Intensjonene med dette særnummeret er å samle disse fagbidragene og sette dem sammen på en strukturert måte. Vi har valgt å organisere utgivelsen på følgende måte. I første del, Mål og virkemiddel, diskuteres ulike offentlige virkemiddel og intensjonene med dem. Deretter har vi samlet alle publikasjonene som har vært opptatt av hvilken effekt virkemidlene har hatt i en del som er kalt Strategisk tilpasning. I den siste delen, Sporbarhet og Bærekraft, rettes oppmerksomheten mot ulike dimensjoner av bærekraft og metodikk knyttet til å måle bærekraft.

Mange av artiklene er tidligere publisert i Økonomisk fiskeriforskning. Disse har vært uproblematisk å trykke på nytt i sin helhet. Mange av artiklene er imidlertid publisert i andre fagtidsskrift hvor vi ikke har hatt tillatelse til å trykke dem her. Vi har derfor kun trykket sammendraget og linken til den fulle teksten hvor de er publisert. Mange mastergradsstudenter har fått tilgang på datamateriale, økonomisk støtte til innsamling av data og veiledning takket være programmet. Vi har derfor valgt å trykke sammendraget og linken til disse oppgavene.

Vi vil takke redaksjonen for oppdraget og redaksjonell hjelp til å sette sammen særnummeret. Vi vil takke Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for økonomisk støtte og for å ha satset tungt på samfunnsvitenskapen. I hele programperioden har vi hatt utrolig stor nytte av å diskutere med næring og næringsorganisasjonene gjennom møter med styringsgruppe og referansegruppe. De har hele tiden sørget for at problemstillingene har hatt stor relevans for næring. Vi vil takke alle forfatterne for å ha bidratt til et særnummer som viser både omfang og faglig bredde i forskerteamet som på ulike måter har hatt kobling til programmet.

God lesing.

Last med hele utgaven her.

Tromsø, september
Bent Dreyer – Programleder

 

The article was printed in:

Økonomisk fiskeriforskning - Spesialutgave Torskeprogrammet 2011-2016