nben

Økonomisk fiskeriforskning

Archive for the ‘Uncategorized @en’ Category

Markedssvikt i førstehånds-omsetningen i vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge*

21.06.2019

Kystflåten lander cirka 90 % av sine torskekvoter under det hektiske vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge. Registreringer viser at kvaliteten på landingene varierer sterkt, og når kvaliteten relateres til fangstredskap så finner vi følgende rangering; juksa har best kvalitet, line nest best, snurrevad nest dårligst og garn dårligst. Samtidig øker andelen dårlig fisk når fangstene blir større. (more…)

Hva forklarer sjømatforbruk i Iran?

26.02.2019

Formålet med artikkelen er å kartlegge iranske forbrukeres holdninger til sjømat, deres kjøpsatferd og betalingsvillighet for sjømat. Dette gjøres gjennom to surveyundersøkelser av konsumenter i Teheran. Oppdrettet iransk regnbueørret spises mye, og smak er viktig. Norsk laks oppfattes som god i smak, ernæringsrik og bekvemmelig. Dette kan brukes i markedsføringen av laks, som imidlertid oppfattes som dyr. (more…)

Utvannet tørrfisk som middagsrett

04.02.2019

Utvannet tørrfisk er et relativt nytt produkt for norske forbrukere. Mens utvannet tørrfisk i økende grad serveres på restaurant, har omsetningen gjennom dagligvarehandelen gått saktere. Formålet med denne studien har vært å avdekke forbrukeres forventninger og erfaringer ved tilberedning av utvannet tørrfisk hjemme. 115 respondenter fikk utlevert et middagsprodukt av utvannet tørrfisk for tilberedning hjemme. Et elektronisk spørreskjema ble fylt ut både før og etter smakstesten. Resultatene viser at forbrukernes erfaringer av bekvemmelighetsegenskaper (raskt og lettvint) var mer positive enn forventningene de hadde før testen.

(more…)

En økonomisk analyse av verdikjeden for fangstbasert akvakultur – med fokus på fangstleddet

14.05.2018

Formålet med denne artikkelen er å redegjøre for en modell som beskriver kostnads- og inntektsforhold i fangstbasert havbruk (FBA) for torsk. Hensikten med modellen er dels å være et beslutningsstøtteverktøy for fartøy som står overfor valget mellom tradisjonell fangst og FBA. Modellen kan også benyttes til å forstå hvordan ulike offentlige reguleringer av FBA påvirker kostnader og inntekter i dette produksjonskonseptet. (more…)

Dårlig fiskekvalitet er sløsing

14.12.2017

I moderne fiskeriforvaltning er mye oppmerksomhet rettet mot miljømessig bærekraft. I land og regioner som har vektlagt dette, har antall overbeskattede bestander gått ned og lønnsomheten i fisket økt. Utviklingen i de norske fiskeriene er et eksempel på dette. Det er imidlertid fortsatt rom for forbedringer. Hensikten med denne artikkelen er å diskutere fenomenet dårlig fiskekvalitet, og hvorfor denne formen for økonomisk og ernæringsmessig sløsing oppstår i en fiskerinasjon som påstås å ha et av verdens beste fiskeriforvaltningsregimer. (more…)

Økonomisk analyse av klippfisknæringa

23.06.2017

Eksportverdien av klippfisk var i 2014 på cirka 3,6 milliarder kroner. Klippfiskindustrien på Nordvest-landet er tyngdepunktet for norsk klippfiskproduksjon og eksport og over 90 prosent av eksporten skjer frå Ålesund. Sjølv om produksjon er konsentrert på Nordvestlandet, kjem store delar av råstoffet frå Nord-Noreg. (more…)

Mål, virkemiddel og effekt

06.10.2016

Innledning

Dette særnummeret av økonomisk fiskeriforsking markerer slutten på rammeprogrammet: Økt lønnsomhet i torskesektoren. Programmet har pågått siden 2011. Målsettingen har vært å utvikle kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Intensjonen har vært å bruke slik kunnskap til å utvikle tiltak som kan bidra til å øke torskesektorens konkurransekraft og lønnsomhet.

FHF, som har finansiert programmet, har understreket at midlene de bevilger skal rettes mot teknologiske fagområder, at prosjektene kommer direkte til nytte for næring og at leveransene har en populærvitenskapelig form. I dette programmet har de imidlertid gjort ett unntak. Her har det vært en uttalt målsetting om å utvikle et sterkt samfunnsvitenskapelig miljø med unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens
internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.

I dette særnummeret oppsummeres de vitenskapelige bidragene fra programmet i en spisset og faglig form. Alle bidragene er publisert etter en grundig fagfellevurdering. Særnummeret er gitt tittelen Mål, virkemiddel og effekt. I løpet av programmets femårige liv er det publisert en rekke faglige artikler med basis i problemstillinger og datamateriale fra programmet. Intensjonene med dette særnummeret er å samle disse fagbidragene og sette dem sammen på en strukturert måte. Vi har valgt å organisere utgivelsen på følgende måte. I første del, Mål og virkemiddel, diskuteres ulike offentlige virkemiddel og intensjonene med dem. Deretter har vi samlet alle publikasjonene som har vært opptatt av hvilken effekt virkemidlene har hatt i en del som er kalt Strategisk tilpasning. I den siste delen, Sporbarhet og Bærekraft, rettes oppmerksomheten mot ulike dimensjoner av bærekraft og metodikk knyttet til å måle bærekraft.

Mange av artiklene er tidligere publisert i Økonomisk fiskeriforskning. Disse har vært uproblematisk å trykke på nytt i sin helhet. Mange av artiklene er imidlertid publisert i andre fagtidsskrift hvor vi ikke har hatt tillatelse til å trykke dem her. Vi har derfor kun trykket sammendraget og linken til den fulle teksten hvor de er publisert. Mange mastergradsstudenter har fått tilgang på datamateriale, økonomisk støtte til innsamling av data og veiledning takket være programmet. Vi har derfor valgt å trykke sammendraget og linken til disse oppgavene.

Vi vil takke redaksjonen for oppdraget og redaksjonell hjelp til å sette sammen særnummeret. Vi vil takke Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for økonomisk støtte og for å ha satset tungt på samfunnsvitenskapen. I hele programperioden har vi hatt utrolig stor nytte av å diskutere med næring og næringsorganisasjonene gjennom møter med styringsgruppe og referansegruppe. De har hele tiden sørget for at problemstillingene har hatt stor relevans for næring. Vi vil takke alle forfatterne for å ha bidratt til et særnummer som viser både omfang og faglig bredde i forskerteamet som på ulike måter har hatt kobling til programmet.

God lesing.

Last med hele utgaven her.

Tromsø, september
Bent Dreyer – Programleder

 

Supply Chain Management under uncertain supply

24.05.2016

This paper examine whether supply chain management (SCM) literature prescriptions yield better performance as advocated. Companies try to benefit from theoretical knowledge to improve their performance and thus enhance their possibilities to survive and prosper. To follow theoretical knowledge is not easy, since it is general in nature and supposed to be valid in multiple (all) cases. (more…)

Oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane – Utvikling, ressursgrunnlag, verdiskaping og ringvirkninger

11.02.2016

I denne artikkelen presenteres bedrifts- og samfunnsøkonomiske data om lakseoppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane. De er basert på utdrag og analyse av kapasitetsdata fra Akvakulturregisteret, øko-nomidata fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og data fra kundereskontroene til et utvalg matfisk-produsenter i Sogn og Fjordane. (more…)

Mot avvikling av trålernes plikter? En gjennomgang av utkjøpsavtaler i nordnorske fiskerikommuner

18.12.2015

Pliktsystemet til de industrieide trålerne, opprinnelig ment for å sikre landing av råstoff og dermed aktivitet og bosetting i kystsamfunn, fungerer dårlig og er satt under press. Dette fordi driftskonseptet dras mellom rollen som sesongutjevnende råstoffleverandør med et uttalt samfunnsansvar, og rollen som en konkurransedyktig eksportnæring. (more…)